تعریف کالیبراسیون

کالیبراسیون در واقع، ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون، وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آن ها بر کیفیت فرآیند تاثیر گذار می باشد که به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری های انجام شده با استاندارد های جهانی، مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر چه کالیبراسیون تعاریف متعددی دارد اما در یک نگاه کلی می توان کالیبراسیون را عبارت از مقایسه یک  دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استاندارد های مربوطه دانست.

در زمینه تجهیزات پزشکی کالیبراسیون به معنای مقایسه مقدار مورد انتظار خروجی یک وسیله پزشکی با مقدار واقعی آن و اعلام میزان خطا می باشد. استفاده از تجهیزات غیر کالیبره می تواند باعث آسیب جدی به بیمار یا کاربر شده و هزینه های غیر ضروری به مجموعه تحمیل نماید. بنابراین، اطمینان از کالیبره بودن تجهیزات پزشکی ارتباط مستقیم با حفظ سلامت و ایمنی بیمار و کاربر داشته و از وظایف اساسی هر مجموعه درمانی محسوب می گردد.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0