پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی اگرچه در محیط کسب و کار کشور مقوله جدیدی محسوب می-گردد، اما از سالهای دور شرکتها و سازمانهای بسیاری به طور داوطلبانه در امور خیرخواهانه مشارکت داشته¬اند. در این میان آنچه حائز اهمیت است حرکت سازمان فراتر از اجرایی نمودن فعالیتهای ساده خیرخواهانه و قرار گرفتن در چارچوبی نظام¬مند تحت عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکتی" است، به این مفهوم که کسب و کار به گونه‌ای مدیریت شود که انتظارات اخلاقی، اجتماعی، زیست¬محیطی، قانونی در دو حوزۀ داخلی و بین¬المللی پاسخ داده شود و مشارکت فعال در ساخت
در این پژوهش سه ویژگی با اهمیت خزش، تغییرات ابعادی و استحکام فشاری پس از 1 و 24 ساعت اندازه گیری شده است.
در پژوهشی که اخیراً توسط پژوهشگران آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران صورت پذیرفته است رفتار خوردگی تعدادی از محصولات آمالگام دندانی (110 Plus، ANA 2000، Cinalux، Cinasilver، Contour regular Kerr، GK-110، SDI GS-80 Regular Set، Solaloy، World Work) تولید شده در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و استرالیایی بر اساس استاندارد ISO 17988-2014 ارزیابی شده است. مطالعات تکمیلی میکروسکوپی و آنالیز فازی نیز در این پژوهش انجام شده است.
اخیراً پژوهشگران آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران موفق شدند خوردگی تعدادی از محصولات آمالگام دندانی تولید شده در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و استرالیایی (“110 Plus”، “ANA 2000”، “Cinalux”، “Solaloy”، “Cinasilver” ، “SDI GS-80 Regular Set”، “Contour regular Kerr”، “GK-110”، “World Work”) را بر اساس استاندارد ISO 17988: 2014 که در سال¬های اخیر در این حوزه تدوین گشته است، مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین آزمون¬های مکمل همچون مطالعه میکروسکوپی ریزساختار آمالگام¬ها

گروه دورانV5.7.2.0