مطالعه خوردگی آمالگام دندانی بر اساس استاندارد ایزو(ISO 17988: 2014)

دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا مسگر

در پژوهشی که اخیراً توسط پژوهشگران آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران صورت پذیرفته است رفتار خوردگی تعدادی از محصولات آمالگام دندانی (110 Plus، ANA 2000، Cinalux، Cinasilver، Contour regular Kerr، GK-110، SDI GS-80 Regular Set، Solaloy، World Work) تولید شده در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و استرالیایی بر اساس استاندارد ISO 17988-2014 ارزیابی شده است. مطالعات تکمیلی میکروسکوپی و آنالیز فازی نیز در این پژوهش انجام شده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V5.7.2.0