ارزیابی خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی آمالگام دندانی

زهرا محمدی، عبدالرضا مسگر

در این پژوهش سه ویژگی با اهمیت خزش، تغییرات ابعادی و استحکام فشاری پس از 1 و 24 ساعت اندازه گیری شده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V5.7.2.0