• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۰۳۹
گزارش عملكرد شش ماهه سال 1400

طی دوره 6 ماهه نخست سال جاری ، فروش خالص شرکت 3.441.261 میلیون ریال رسیده است که در سوابق شرکت بی نظیر و رکورد جدیدی در دوره شش ماهه اخیر ثبت شده است.

 گزارش فعالیت 6 ماهه نخست سال جاری شرکت اوزان نشان از فروش 168 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. که در عمل 142 درصد بودجه فروش خالص 6 ماهه نخست سال جاری شرکت تحقق یافته است.

 طی دوره مورد گزارش ، سود عملیاتی شرکت به مبلغ 682.964 میلیون ریال رسیده ، که 217 درصد  بودجه 6 ماهه می باشد و 2 برابر نسبت به دوره مشابه نشان می دهد ، این رکورد جدید نیز به نوبه خود در تاریخ شرکت اوزان بی نظیر می باشد .

 طی دوره مورد گزارش ، سود خالص شرکت به مبلغ 524.460 میلیون ریال رسیده ، علاوه بر پوشش 328 درصد بودجه سود دوره فوق و افزایش 231 درصدی نسبت به دوره مشابه به گونه ای است که  بودجه سود کل سال جاری به مبلغ 450.000 میلیون ریال معادل 117 درصد پوشش داده شده و عملا بودجه کل سال نیز تامین شده است ، این رکورد جدید نیز به نوبه خود در تاریخ شرکت اوزان بی نظیر می باشد .

گزارش بررسی اجمالی (حسابرسی ) دوره مورد گزارش ، همانند 8 سال پیایی گذشته ، مقبول حتی بدون یک بند تاکیدی و توضیحی بوده که در تاریخ 11 مهر ماه 1400 اخذ گردیده ،که این موضوع در تمام سطوح هلدینگ و شستا بی نظیر می باشد .

 میزان نقدینگی شرکت در پایان شهریور 1400 ، معادل 1.117.084 میلیون ریال بوده که معادل 131 درصد سرمایه بوده ، که این رکورد جدید به نوبه خود در تاریخ اوزان بی نظیر و برگ زرینی در افتخارات شرکت ثبت شده است .

عملکرد شش ماه نخست سال جاری طبق ارزیابی های انجام شده توسط هلدینگ شستا همانند دوره های قبلی ، برای چندمین بار پیاپی موفق به کسب نمره 100 (عالی ) شده است . این موضوع نیزدر سوابق شرکت و تمام سطوح تیپیکو و شستا بی نظیر می باشد .

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0