• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ 
  • کد خبر : ۲۰۲۹
تعداد بندهای حسابرسی و حد اعتباری اوزان نزد بانكها

- تعداد بندهای حسابرسی

در سال 92 مطابق گزارش بررسی صورتهای مالی، حسابرسی مشروط و دارای 10  بند حسابرسی بوده که در دوره مدیریت فعلی از سال 93 به بعد گزارشات حسابرسی فاقد هرگونه بند حسابرسی بوده و تمامی گزارشات مقبول و بدون حتی یک بند توصیه ای  بوده اند.

- حد اعتباری اوزان نزد بانکها

در پایان سال 92 حد اعتباری شرکت نزد بانکها معادل 50میلیارد ریال بوده که این مبلغ با رشد 8600 درصدی به مبلغ 4344 میلیارد ریال  در سال 99 رسیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0